bepish | به پیش bepish | به پیش
3 اشتباه رایج مدیران تازه کار در استخدام
3 اشتباه رایج مدیران تازه کار در استخدام

استخدام یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی است. @جذب افراد بااستعداد، با ترکیب مناسب مهارت‌ها و تجربه‌های آنان در مشاغل دیگر و هماهنگ کردن همه‌ی این‌ها با اهداف کلی سازمان، که برای موفقیت سازمان بسیار مهم است.@جمله بی معنی قطع شده@ بیشتر ...